Breaking News

जाने कुशीनगर की जिला पंचायत की आरक्षण सूची

 


ए कुमार

कुशीनगर ।। 

जिला पंचायत सदस्य आरक्षण सूची


अनु0 जनजाति स्त्रियां....


16-रामकोला मध्यअनु0जाति स्त्रियां....


22-कप्तानगंज पश्चिमी

12-नेबुआनौरंगिया दक्षिणी

49-दुदही उत्तरी

8-खडडा उत्तरी*➡️अनु0जाति....*


6-खडडा पूर्वी

20-कप्तानगंज उत्तरी

23-सुकरौली उत्तरी

55-पडरौना पूर्वी

42-तमकही उत्तरी

4-विशुनपुरा दक्षिणी
*➡️पिछड़े वर्ग स्त्रियां....*


10-नेबुआनौरंगिया उत्तरी

11-नेबुआनौरंगिया पश्चिमी

5-विशुनपुरा पूर्वी

27-मोतीचक उत्तरी

21-कप्तानगंज मध्य

36-फाजिलनगर दक्षिणी*➡️पिछड़ा वर्ग....*


45-सेवरही उत्तरी पश्चिमी

24-सुकरौली मध्य

29-मोतीचक दक्षिणी

40-तमकुही पूर्वी

19-कप्तानगंज पूर्वी

56-पडरौना पूर्वी उत्तरी

25-सुकरौली दक्षिणी

28-मोतीचक मध्य

9-खडडा पश्चिमी

59-पडरौना दक्षिणी पश्चिमी*➡️स्त्रियां....*


39-तमकुही दक्षिणी

47-सेवरही मध्य पूर्वी

26-मोतीचक पूर्वी

54-दुदही पश्चिमी उत्तरी

58-पडरौना पश्चिमी

2-विशुनपुरा पश्चिमी

41-तमकुही मध्य

17-रामकोला दक्षिणी

35-फाजिलनगर पूर्वी

30-हाटा उत्तरी
*➡️अनारक्षित....*


1-विशुनपुरा उत्तरी

3-विशुनपुरा मध्य

7-खडडा मध्य

13-नेबुआनौरंगिया पूर्वी

14-रामकोला उत्तरी

15-रामकोला पश्चिमी

18-रामकोला पूर्वी

31-हाटा मध्य

32-हाटा दक्षिणी

33-कसया पूर्वी

34-कसया दक्षिणी

37-फाजिलनगर मध्य                                                                                                         

38-फाजिलनगर पश्चिमी

43-तमकुही पश्चिमी

44-सेवरही उत्तरी पूर्वी

46-सेवरही दक्षिणी

48-सेवरही दक्षिणी पूर्वी

50-दुदही पूर्वी

51-दुदही मध्य

52-दुदही दक्षिणी

53-दुदही दक्षिण-पश्चिम

57-पडरौना उत्तरी

60-पडरौना दक्षिणी

61-पडरौना दक्षिणी पूर्वी